REGULAMIN

 

§ 1. DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:

1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz produktów, a w szczególności książek, e-booków, nagrań video oraz audio;

2. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online w zakresie świadczenia stacjonarnych usług szkoleniowych oraz produktów udostępnionych odbiorcy na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny: akademiaswiatlakobiet.pl

3. Administrator – Tatjana Pałucka Warsztaty Coaching, Nowogrodzka 31, 00-511, Warszawa, Polska

4. Usługi Szkoleniowe i Produkty – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług, opisane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu. Administrator podkreśla, że usługi mają charakter wyłącznie coachingowi i NIE zastępują (psycho)terapii lub leczenia psychiatrycznego, a Klient oświadcza, że jest zdrowy psychicznie i nie przyjmuje żadnych leków psychoaktywnych. 

5. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

6. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych bądź Produktów.

7. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu Usług Szkoleniowych i Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie www.akademiaswiatlakobiet.pl oraz niniejszym regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

 

§ 2. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych i Produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.

7. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu Administrator będzie publikował na stronie głównej Serwisu.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA.

1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług Szkoleniowych bądź Produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Kup Teraz” na stronie Serwisu.

2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaakceptowania regulaminu serwisu i polityki prywatności.

3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności online na zasadach tam opublikowanych.

4. Po wyborze sposobu płatności Klient może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.

5. Do zawarcia Umowy dojdzie po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu Operatora i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.

6. Po otrzymaniu płatności Administrator rozpocznie świadczenie usług odpowiednio:

a. w przypadku Usług Szkoleniowych w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionego szkolenia;

b. w przypadku Produktów, w ciągu 7 dni od daty otrzymania płatności Administrator wyśle zamówiony produkt na mailowy adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

8. Klient po dokonaniu płatności otrzymuje rachunek wystawiany przez platformę Teachable wysyłany e-mailem po dokonaniu opłaty.

§ 4. ZAKRES SPRZEDAŻY

1. Administrator świadczy stacjonarne Usługi Szkoleniowe oraz sprzedaje Produkty, zestawione na stronie internetowej Serwisu pod adresem domeny: www. akademiaswiatlakobiet.pl.

2. Świadczenie Usług Szkoleniowych polega na realizowaniu szkoleń w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Administratora.

3. Sprzedaż Produktów polega na udostępnianiu Klientowi autorskich publikacji szkoleniowych w formie plików audio, plików tekstowych bądź plików video stanowiących własność Administratora i dostarczanych Klientowi za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej;

b. aplikacji do pobierania online (Internet).

c. wszelkich innych technologicznych rozwiązań umożliwiających cyfrowy zapis.

 

§ 5. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany regulaminy stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

 

§ 6. CENY

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na www. akademiaswiatlakobiet.pl są cenami wyrażonymi w polskich złotych.

2. Administrator jest płatnikiem VAT. 

 

§ 7. ZWROT

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży Produktów i świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu.

3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora [email protected].

4. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania usług oraz produktów zamówionych na łamach Serwisu.

 

§ 8. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów na potrzeby realizacji oferty oraz w celu informowania o innych produktach i usługach, z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na www. akademiaswiatlakobiet.pl.

2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na www. akademiaswiatlakobiet.pl.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

6. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

 

§ 9. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia klient dokonuje za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected], w temacie wiadomości REKLAMACJA.

2. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:

a. braku zapisu, bądź niskiej jakości technicznej zapisu Produktów,

b. dostawy Produktów.

Administrator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Wszelkie uprawnienia z tytułu reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.